A.S.D. Cefalù Calcio

Associazione Sportiva Dilettantistica

Print
01° Giornata 07-08/09/2013 07-09-2013 15:00 A.S.D. CEFALU' CALCIO 2 : 1 A.P.D. Fulgatore
  08-09-2013 16:00 A.S.D. Montemaggiore 1 : 2 A.S.D. Castellammare Calcio 94
  08-09-2013 16:00 A.S.D. Dattilo 0 : 1 A.S.D. Real Calcio Finale
  08-09-2013 16:00 Pol. Paceco 1976 3 : 1 A.S.D. - C.U.S. Palermo
  08-09-2013 16:00 U.S.D. Delfini Vergine Maria 2 : 2 S.C.D. Ligny Trapani 2013
  08-09-2013 16:00 A.S.D. Salemi 5 : 1 A.S.D. Città di Carini
  08-09-2013 16:00 A.P.D. M. F. Strasatti 0 : 2 A.S.D. Monreale Calcio

02° Giornata 14-15/09/2013 14-09-2013 15:00 A.S.D. - C.U.S. Palermo 1 : 1 A.S.D. Salemi
  14-09-2013 15:30 A.S.D. Monreale Calcio 1 : 1 A.S.D. Dattilo
  14-09-2013 16:00 A.S.D. Castellammare Calcio 94 1 : 2 Pol. Paceco 1976
  15-09-2013 16:00 S.C.D. Ligny Trapani 2013 3 : 1 A.P.D. M. F. Strasatti
  15-09-2013 16:00 A.S.D. Città di Carini 1 : 3 U.S.D. Delfini Vergine Maria
  15-09-2013 16:00 A.S.D. Real Calcio Finale 2 : 1 A.S.D. Favignana
  15-09-2013 16:00 A.P.D. Fulgatore 1 : 5 A.S.D. Montemaggiore

03° Giornata 22/09/2013 22-09-2013 15:30 A.S.D. Favignana 1 : 2 A.S.D. Monreale Calcio
  22-09-2013 15:30 A.S.D. Salemi 2 : 0 A.S.D. Castellammare Calcio 94
  22-09-2013 15:30 A.S.D. Dattilo 1 : 1 S.C.D. Ligny Trapani 2013
  22-09-2013 15:30 A.P.D. M. F. Strasatti 2 : 3 A.S.D. Città di Carini
  22-09-2013 15:30 A.S.D. Montemaggiore 2 : 0 A.S.D. CEFALU' CALCIO
  22-09-2013 15:30 U.S.D. Delfini Vergine Maria 1 : 1 A.S.D. - C.U.S. Palermo
  22-09-2013 15:30 Pol. Paceco 1976 1 : 2 A.P.D. Fulgatore

04° Giornata 28-29/09/2013 28-09-2013 15:30 A.S.D. Monreale Calcio 2 : 0 A.S.D. Real Calcio Finale
  28-09-2013 15:30 A.S.D. CEFALU' CALCIO 1 : 0 Pol. Paceco 1976
  28-09-2013 15:30 A.S.D. - C.U.S. Palermo 2 : 1 A.P.D. M. F. Strasatti
  28-09-2013 15:30 A.S.D. Castellammare Calcio 94 6 : 1 U.S.D. Delfini Vergine Maria
  29-09-2013 15:30 A.S.D. Città di Carini 0 : 2 A.S.D. Dattilo
  29-09-2013 15:30 A.P.D. Fulgatore 2 : 2 A.S.D. Salemi
  29-09-2013 15:30 S.C.D. Ligny Trapani 2013 3 : 1 A.S.D. Favignana

05° Giornata 06/10/2013 06-10-2013 15:30 A.S.D. Dattilo 3 : 2 A.S.D. - C.U.S. Palermo
  06-10-2013 15:30 Pol. Paceco 1976 1 : 0 A.S.D. Montemaggiore
  06-10-2013 15:30 U.S.D. Delfini Vergine Maria 2 : 1 A.P.D. Fulgatore
  06-10-2013 15:30 A.S.D. Real Calcio Finale 1 : 1 S.C.D. Ligny Trapani 2013
  06-10-2013 15:30 A.S.D. Favignana 3 : 1 A.S.D. Città di Carini
  06-10-2013 15:30 A.S.D. Salemi 4 : 0 A.S.D. CEFALU' CALCIO
  06-10-2013 15:30 A.P.D. M. F. Strasatti 0 : 3 A.S.D. Castellammare Calcio 94

06° Giornata 12-13/10/2013 12-10-2013 15:30 A.S.D. - C.U.S. Palermo 2 : 3 A.S.D. Favignana
  12-10-2013 15:30 A.S.D. Castellammare Calcio 94 0 : 1 A.S.D. Dattilo
  12-10-2013 15:30 A.S.D. CEFALU' CALCIO 1 : 0 U.S.D. Delfini Vergine Maria
  13-10-2013 15:30 S.C.D. Ligny Trapani 2013 1 : 3 A.S.D. Monreale Calcio
  13-10-2013 15:30 A.S.D. Montemaggiore 0 : 1 A.S.D. Salemi
  13-10-2013 15:30 A.S.D. Città di Carini 1 : 0 A.S.D. Real Calcio Finale
  13-10-2013 15:30 A.P.D. Fulgatore 2 : 0 A.P.D. M. F. Strasatti

07° Giornata 19-20/10/2013 19-10-2013 15:30 A.S.D. Monreale Calcio 2 : 0 A.S.D. Città di Carini
  20-10-2013 15:30 U.S.D. Delfini Vergine Maria 1 : 2 A.S.D. Montemaggiore
  20-10-2013 15:30 A.S.D. Salemi 2 : 3 Pol. Paceco 1976
  20-10-2013 15:30 A.S.D. Favignana 0 : 0 A.S.D. Castellammare Calcio 94
  20-10-2013 15:30 A.P.D. M. F. Strasatti 1 : 4 A.S.D. CEFALU' CALCIO
  20-10-2013 15:30 A.S.D. Dattilo 2 : 1 A.P.D. Fulgatore
  20-10-2013 15:30 A.S.D. Real Calcio Finale 2 : 2 A.S.D. - C.U.S. Palermo

08° Giornata 26-27/10/2013 26-10-2013 14:30 A.S.D. Castellammare Calcio 94 0 : 0 A.S.D. Real Calcio Finale
  26-10-2013 15:00 A.S.D. CEFALU' CALCIO 0 : 1 A.S.D. Dattilo
  27-10-2013 14:30 A.S.D. Città di Carini 0 : 0 S.C.D. Ligny Trapani 2013
  27-10-2013 14:30 A.P.D. Fulgatore 1 : 0 A.S.D. Favignana
  27-10-2013 14:30 A.S.D. Montemaggiore 2 : 0 A.P.D. M. F. Strasatti
  27-10-2013 14:30 A.S.D. - C.U.S. Palermo 0 : 1 A.S.D. Monreale Calcio
  27-10-2013 14:30 Pol. Paceco 1976 4 : 2 U.S.D. Delfini Vergine Maria

09° Giornata 02-03/11/2013 02-11-2013 14:30 A.S.D. Monreale Calcio 1 : 3 A.S.D. Castellammare Calcio 94
  03-11-2013 14:30 S.C.D. Ligny Trapani 2013 2 : 0 A.S.D. - C.U.S. Palermo
  03-11-2013 14:30 A.S.D. Dattilo 2 : 2 A.S.D. Montemaggiore
  03-11-2013 14:30 A.P.D. M. F. Strasatti 0 : 1 Pol. Paceco 1976
  03-11-2013 14:30 U.S.D. Delfini Vergine Maria 0 : 1 A.S.D. Salemi
  03-11-2013 14:30 A.S.D. Real Calcio Finale 4 : 2 A.P.D. Fulgatore
  03-11-2013 14:30 A.S.D. Favignana 1 : 2 A.S.D. CEFALU' CALCIO

10° Giornata 09-10/11/2013 09-11-2013 14:30 A.S.D. Castellammare Calcio 94 1 : 0 S.C.D. Ligny Trapani 2013
  09-11-2013 14:30 A.S.D. - C.U.S. Palermo 3 : 0 A.S.D. Città di Carini
  09-11-2013 15:00 A.S.D. CEFALU' CALCIO 4 : 0 A.S.D. Real Calcio Finale
  10-11-2013 14:30 A.S.D. Salemi 3 : 1 A.P.D. M. F. Strasatti
  10-11-2013 14:30 A.S.D. Montemaggiore 2 : 0 A.S.D. Favignana
  10-11-2013 14:30 A.P.D. Fulgatore 2 : 2 A.S.D. Monreale Calcio
  10-11-2013 14:30 Pol. Paceco 1976 1 : 0 A.S.D. Dattilo

11° Giornata 16-17/11/2013 16-11-2013 14:30 A.S.D. Monreale Calcio 1 : 2 A.S.D. CEFALU' CALCIO
  17-11-2013 14:30 A.S.D. Favignana 1 : 1 Pol. Paceco 1976
  17-11-2013 14:30 S.C.D. Ligny Trapani 2013 3 : 0 A.P.D. Fulgatore
  17-11-2013 14:30 A.S.D. Città di Carini 1 : 1 A.S.D. Castellammare Calcio 94
  17-11-2013 14:30 A.P.D. M. F. Strasatti 1 : 0 U.S.D. Delfini Vergine Maria
  17-11-2013 14:30 A.S.D. Dattilo 4 : 1 A.S.D. Salemi
  17-11-2013 14:30 A.S.D. Real Calcio Finale 3 : 2 A.S.D. Montemaggiore

12° Giornata 23-24/11/2013 23-11-2013 14:30 A.S.D. Castellammare Calcio 94 0 : 1 A.S.D. - C.U.S. Palermo
  23-11-2013 14:30 A.S.D. CEFALU' CALCIO 1 : 2 S.C.D. Ligny Trapani 2013
  24-11-2013 14:30 A.S.D. Montemaggiore 2 : 2 A.S.D. Monreale Calcio
  24-11-2013 14:30 Pol. Paceco 1976 2 : 1 A.S.D. Real Calcio Finale
  24-11-2013 14:30 U.S.D. Delfini Vergine Maria 1 : 2 A.S.D. Dattilo

13° Giornata 30-01/12/2013 30-11-2013 14:30 A.S.D. - C.U.S. Palermo 2 : 2 A.P.D. Fulgatore
  01-12-2013 14:30 A.S.D. Monreale Calcio 1 : 1 Pol. Paceco 1976
  01-12-2013 14:30 S.C.D. Ligny Trapani 2013 2 : 0 A.S.D. Montemaggiore
  01-12-2013 14:30 A.S.D. Città di Carini 3 : 1 A.S.D. CEFALU' CALCIO
  01-12-2013 14:30 A.S.D. Dattilo 3 : 0 A.P.D. M. F. Strasatti
  01-12-2013 14:30 A.S.D. Favignana 0 : 0 U.S.D. Delfini Vergine Maria
  01-12-2013 15:00 A.S.D. Real Calcio Finale 1 : 3 A.S.D. Salemi

14° Giornata 07-08/12/2013 07-12-2013 14:30 U.S.D. Delfini Vergine Maria 2 : 1 A.S.D. Real Calcio Finale
  07-12-2013 14:30 A.S.D. Salemi 1 : 0 A.S.D. Monreale Calcio
  07-12-2013 15:00 A.S.D. CEFALU' CALCIO 3 : 1 A.S.D. - C.U.S. Palermo
  08-12-2013 14:30 A.P.D. Fulgatore 0 : 1 A.S.D. Castellammare Calcio 94
  08-12-2013 14:30 A.P.D. M. F. Strasatti 1 : 5 A.S.D. Favignana
  08-12-2013 14:30 A.S.D. Montemaggiore 2 : 0 A.S.D. Città di Carini
  08-12-2013 14:30 Pol. Paceco 1976 3 : 2 S.C.D. Ligny Trapani 2013

12° Giornata 23-24/11/2013 11-12-2013 14:30 A.S.D. Salemi 1 : 1 A.S.D. Favignana
  11-12-2013 14:30 A.P.D. Fulgatore 2 : 0 A.S.D. Città di Carini

15° Giornata 14-15/12/2013 14-12-2013 14:30 A.S.D. - C.U.S. Palermo 2 : 1 A.S.D. Montemaggiore
  14-12-2013 14:30 A.S.D. Monreale Calcio 0 : 0 U.S.D. Delfini Vergine Maria
  15-12-2013 14:30 A.S.D. Favignana 1 : 0 A.S.D. Dattilo
  15-12-2013 14:30 A.S.D. Castellammare Calcio 94 1 : 2 A.S.D. CEFALU' CALCIO
  15-12-2013 14:30 S.C.D. Ligny Trapani 2013 1 : 1 A.S.D. Salemi
  15-12-2013 14:30 A.S.D. Real Calcio Finale 6 : 0 A.P.D. M. F. Strasatti
  15-12-2013 14:30 A.S.D. Città di Carini 0 : 2 Pol. Paceco 1976

16° Giornata 21-22/12/2013 21-12-2013 14:30 A.S.D. Monreale Calcio 5 : 1 A.P.D. M. F. Strasatti
  21-12-2013 14:30 A.S.D. - C.U.S. Palermo 2 : 2 Pol. Paceco 1976
  22-12-2013 14:30 S.C.D. Ligny Trapani 2013 3 : 0 U.S.D. Delfini Vergine Maria
  22-12-2013 14:30 A.S.D. Castellammare Calcio 94 0 : 3 A.S.D. Montemaggiore
  22-12-2013 14:30 A.S.D. Città di Carini 2 : 3 A.S.D. Salemi
  22-12-2013 14:30 A.P.D. Fulgatore 0 : 0 A.S.D. CEFALU' CALCIO
  22-12-2013 15:00 A.S.D. Real Calcio Finale 1 : 1 A.S.D. Dattilo

17° Giornata 05-06/01/2014 05-01-2014 14:30 A.S.D. Favignana 0 : 0 A.S.D. Real Calcio Finale
  06-01-2014 14:30 A.P.D. M. F. Strasatti 0 : 0 S.C.D. Ligny Trapani 2013
  06-01-2014 14:30 A.S.D. Salemi 2 : 1 A.S.D. - C.U.S. Palermo
  06-01-2014 14:30 A.S.D. Montemaggiore 3 : 0 A.P.D. Fulgatore
  06-01-2014 14:30 Pol. Paceco 1976 1 : 1 A.S.D. Castellammare Calcio 94
  06-01-2014 14:30 U.S.D. Delfini Vergine Maria 3 : 0 A.S.D. Città di Carini
  06-01-2014 14:30 A.S.D. Dattilo 2 : 1 A.S.D. Monreale Calcio

18° Giornata 11-12/01/2014 11-01-2014 14:30 A.S.D. Monreale Calcio 4 : 0 A.S.D. Favignana
  11-01-2014 14:30 A.S.D. Castellammare Calcio 94 0 : 0 A.S.D. Salemi
  11-01-2014 14:30 A.S.D. - C.U.S. Palermo 1 : 1 U.S.D. Delfini Vergine Maria
  11-01-2014 15:00 A.S.D. CEFALU' CALCIO 3 : 0 A.S.D. Montemaggiore
  12-01-2014 14:30 A.S.D. Città di Carini 1 : 3 A.P.D. M. F. Strasatti
  12-01-2014 14:30 A.P.D. Fulgatore 0 : 0 Pol. Paceco 1976
  12-01-2014 14:30 S.C.D. Ligny Trapani 2013 1 : 1 A.S.D. Dattilo

19° Giornata 18-19/01/2014 18-01-2014 14:30 A.S.D. Real Calcio Finale 0 : 4 A.S.D. Monreale Calcio
  19-01-2014 14:30 A.S.D. Dattilo 4 : 1 A.S.D. Città di Carini
  19-01-2014 14:30 Pol. Paceco 1976 0 : 0 A.S.D. CEFALU' CALCIO
  19-01-2014 14:30 U.S.D. Delfini Vergine Maria 1 : 1 A.S.D. Castellammare Calcio 94
  19-01-2014 14:30 A.S.D. Favignana 1 : 0 S.C.D. Ligny Trapani 2013
  19-01-2014 14:30 A.S.D. Salemi 2 : 1 A.P.D. Fulgatore
  19-01-2014 14:30 A.P.D. M. F. Strasatti 1 : 1 A.S.D. - C.U.S. Palermo

20° Giornata 25-26/01/2014 25-01-2014 14:30 A.S.D. - C.U.S. Palermo 2 : 0 A.S.D. Dattilo
  25-01-2014 14:30 A.S.D. Castellammare Calcio 94 4 : 1 A.P.D. M. F. Strasatti
  25-01-2014 15:00 A.S.D. CEFALU' CALCIO 2 : 1 A.S.D. Salemi
  26-01-2014 14:30 S.C.D. Ligny Trapani 2013 7 : 0 A.S.D. Real Calcio Finale
  26-01-2014 14:30 A.S.D. Montemaggiore 0 : 1 Pol. Paceco 1976
  26-01-2014 14:30 A.S.D. Città di Carini 0 : 2 A.S.D. Favignana
  26-01-2014 14:30 A.P.D. Fulgatore 1 : 0 U.S.D. Delfini Vergine Maria

21° Giornata 01-02/02/2014 02-02-2014 15:00 A.P.D. M. F. Strasatti 1 : 1 A.P.D. Fulgatore
  02-02-2014 15:00 A.S.D. Dattilo 1 : 0 A.S.D. Castellammare Calcio 94
  02-02-2014 15:00 A.S.D. Real Calcio Finale 5 : 0 A.S.D. Città di Carini
  02-02-2014 15:00 A.S.D. Monreale Calcio 0 : 1 S.C.D. Ligny Trapani 2013

22° Giornata 08-09/02/2014 08-02-2014 15:00 A.S.D. CEFALU' CALCIO 3 : 0 A.P.D. M. F. Strasatti
  09-02-2014 15:00 A.S.D. Castellammare Calcio 94 3 : 2 A.S.D. Favignana
  09-02-2014 15:00 A.S.D. Montemaggiore 3 : 1 U.S.D. Delfini Vergine Maria
  09-02-2014 15:00 A.S.D. - C.U.S. Palermo 0 : 1 A.S.D. Real Calcio Finale
  09-02-2014 15:00 Pol. Paceco 1976 3 : 0 A.S.D. Salemi
  09-02-2014 15:00 A.S.D. Città di Carini 1 : 5 A.S.D. Monreale Calcio
  09-02-2014 15:00 A.P.D. Fulgatore 0 : 1 A.S.D. Dattilo

23° Giornata 15-16/02/2014 16-02-2014 15:00 A.S.D. Monreale Calcio 3 : 2 A.S.D. - C.U.S. Palermo
  17-02-2014 15:00 U.S.D. Delfini Vergine Maria 1 : 0 Pol. Paceco 1976
  17-02-2014 15:00 A.S.D. Real Calcio Finale 1 : 0 A.S.D. Castellammare Calcio 94
  17-02-2014 15:00 A.S.D. Favignana 2 : 2 A.P.D. Fulgatore
  17-02-2014 15:00 S.C.D. Ligny Trapani 2013 5 : 1 A.S.D. Città di Carini
  17-02-2014 15:00 A.S.D. Dattilo 2 : 0 A.S.D. CEFALU' CALCIO
  17-02-2014 15:00 A.P.D. M. F. Strasatti 0 : 3 A.S.D. Montemaggiore

21° Giornata 01-02/02/2014 19-02-2014 15:00 A.S.D. Salemi 0 : 0 A.S.D. Montemaggiore

24° Giornata 22-23/02/2014 22-02-2014 13:00 A.S.D. CEFALU' CALCIO 2 : 1 A.S.D. Favignana
  22-02-2014 15:00 Pol. Paceco 1976 3 : 1 A.P.D. M. F. Strasatti
  22-02-2014 15:00 A.S.D. - C.U.S. Palermo 3 : 0 S.C.D. Ligny Trapani 2013
  22-02-2014 15:00 A.S.D. Castellammare Calcio 94 2 : 0 A.S.D. Monreale Calcio
  23-02-2014 15:00 A.P.D. Fulgatore 2 : 0 A.S.D. Real Calcio Finale
  23-02-2014 15:00 A.S.D. Montemaggiore 1 : 0 A.S.D. Dattilo
  23-02-2014 15:00 A.S.D. Salemi 3 : 1 U.S.D. Delfini Vergine Maria

21° Giornata 01-02/02/2014 26-02-2014 15:00 U.S.D. Delfini Vergine Maria 0 : 0 A.S.D. CEFALU' CALCIO
  26-02-2014 15:00 A.S.D. Favignana 3 : 0 A.S.D. - C.U.S. Palermo

25° Giornata 01-02/03/2014 01-03-2014 15:00 A.S.D. Dattilo 0 : 2 Pol. Paceco 1976
  01-03-2014 15:00 S.C.D. Ligny Trapani 2013 2 : 0 A.S.D. Castellammare Calcio 94
  01-03-2014 15:00 A.P.D. M. F. Strasatti 1 : 6 A.S.D. Salemi
  01-03-2014 15:00 A.S.D. Monreale Calcio 2 : 2 A.P.D. Fulgatore
  01-03-2014 15:00 A.S.D. Real Calcio Finale 0 : 0 A.S.D. CEFALU' CALCIO
  02-03-2014 15:00 A.S.D. Città di Carini 0 : 3 A.S.D. - C.U.S. Palermo
  02-03-2014 15:00 A.S.D. Favignana 3 : 1 A.S.D. Montemaggiore

26° Giornata 08-09/03/2014 08-03-2014 15:00 A.S.D. CEFALU' CALCIO 1 : 0 A.S.D. Monreale Calcio
  08-03-2014 15:00 A.P.D. Fulgatore 1 : 1 S.C.D. Ligny Trapani 2013
  08-03-2014 15:00 Pol. Paceco 1976 0 : 0 A.S.D. Favignana
  09-03-2014 15:00 A.S.D. Salemi 1 : 2 A.S.D. Dattilo
  09-03-2014 15:00 U.S.D. Delfini Vergine Maria 7 : 1 A.P.D. M. F. Strasatti
  09-03-2014 15:00 A.S.D. Castellammare Calcio 94 4 : 0 A.S.D. Città di Carini
  09-03-2014 15:00 A.S.D. Montemaggiore 0 : 1 A.S.D. Real Calcio Finale

27° Giornata 15-16/03/2014 15-03-2014 15:00 A.S.D. Monreale Calcio 4 : 1 A.S.D. Montemaggiore
  16-03-2014 15:00 S.C.D. Ligny Trapani 2013 0 : 0 A.S.D. CEFALU' CALCIO
  16-03-2014 15:00 A.S.D. - C.U.S. Palermo 0 : 0 A.S.D. Castellammare Calcio 94
  16-03-2014 15:00 A.S.D. Favignana 4 : 3 A.S.D. Salemi
  16-03-2014 15:00 A.S.D. Dattilo 1 : 2 U.S.D. Delfini Vergine Maria
  16-03-2014 15:00 A.S.D. Real Calcio Finale 0 : 3 Pol. Paceco 1976
  16-03-2014 15:00 A.S.D. Città di Carini 2 : 1 A.P.D. Fulgatore

28° Giornata 22-23/03/2014 22-03-2014 15:00 A.S.D. CEFALU' CALCIO 2 : 0 A.S.D. Città di Carini
  22-03-2014 15:00 A.S.D. Montemaggiore 1 : 1 S.C.D. Ligny Trapani 2013
  23-03-2014 15:00 U.S.D. Delfini Vergine Maria 4 : 3 A.S.D. Favignana
  23-03-2014 15:00 A.P.D. M. F. Strasatti 2 : 4 A.S.D. Dattilo
  23-03-2014 15:00 Pol. Paceco 1976 3 : 0 A.S.D. Monreale Calcio
  23-03-2014 15:00 A.P.D. Fulgatore 1 : 1 A.S.D. - C.U.S. Palermo
  23-03-2014 15:00 A.S.D. Salemi 3 : 2 A.S.D. Real Calcio Finale

29° Giornata 30/03/2014 30-03-2014 15:00 A.S.D. Favignana 7 : 1 A.P.D. M. F. Strasatti
  30-03-2014 15:00 A.S.D. Città di Carini 2 : 3 A.S.D. Montemaggiore
  30-03-2014 15:00 S.C.D. Ligny Trapani 2013 4 : 3 Pol. Paceco 1976
  30-03-2014 15:00 A.S.D. Castellammare Calcio 94 3 : 1 A.P.D. Fulgatore
  30-03-2014 15:00 A.S.D. Monreale Calcio 6 : 1 A.S.D. Salemi
  30-03-2014 15:00 A.S.D. Real Calcio Finale 1 : 0 U.S.D. Delfini Vergine Maria
  30-03-2014 15:00 A.S.D. - C.U.S. Palermo 0 : 1 A.S.D. CEFALU' CALCIO

30° Giornata 05-06/04/2014 05-04-2014 16:00 A.P.D. M. F. Strasatti 3 : 6 A.S.D. Real Calcio Finale
  06-04-2014 16:00 Pol. Paceco 1976 5 : 0 A.S.D. Città di Carini
  06-04-2014 16:00 U.S.D. Delfini Vergine Maria 0 : 1 A.S.D. Monreale Calcio
  06-04-2014 16:00 A.S.D. Montemaggiore 3 : 5 A.S.D. - C.U.S. Palermo
  06-04-2014 16:00 A.S.D. CEFALU' CALCIO 3 : 0 A.S.D. Castellammare Calcio 94
  06-04-2014 16:00 A.S.D. Dattilo 3 : 2 A.S.D. Favignana
  06-04-2014 16:00 A.S.D. Salemi 3 : 0 S.C.D. Ligny Trapani 2013
Per i veri sportivi: Set Doccia Professionale
Clicca sull'immaggine per guardare l'offerta e te riservata.

3757585
Oggi
Ieri
Questa Settimana
Settimana Scorsa
Questo Mese
Mese Scorso
Totale Visite
975
2009
2984
3737766
25923
63664
3757585

Tuo IP: 54.224.108.238